תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 

1.       מבוא
 

1.1.    האמור בתקנון זה מתייחס באופן זהה לשני המינים, ניסוח בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד.

1.2.    ברוך הבא לאתר האינטרנט של חברת סי אס בי מוצרי חשמל בע"מ. ח.פ. 513104786להלן "החברה".

1.3.    החברה עוסקת במתן שירותי תיקונים למוצרי חשמל ביתיים.

1.4.    אתר האינטרנט מיועד למתן מידע אודות החברה ושירותיה, למסירת עדכונים ללקוחות, לתיאום קריאת שירות לצורך התקנת מוצר חדש, ולצורך מכירת מוצרים.

1.5.    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל פעולה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בעניין זה.

         כל שימוש באתר כמוהו כהסכמה לאמור בתקנון זה.  

1.6.   אין באמור בתקנון זה, כדי לגרוע מהוראות כל דין, למעט במקרים בהם ניתן להתנות עליהן וההתניה בוצעה בתקנון או באתר במשתמע או במפורש.

1.7.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון בכל עת, כל שינוי ייכנס לתוקפו ממועד פרסומו.

1.8.   אין באמור בתקנון זה, כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן השתמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן "חוק הגנת הצרכן"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות

        על הוראות חוק הגנת הצרכן וההתניה בוצעה בתקנון או באתר במשתמע או במפורש.

1.9.  יובהר כי המכירה של מוצרי החברה באתר הינה קמעונאית בלבד.

1.10.כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו לפרשנות התקנון.

 

2.      קניין רוחני
 

2.1.    תכני אתר האינטרנט מהווים קניין רוחני של החברה. החברה ו/או מי מטעמה הינה בעלת הזכויות בשם והסימנים המסחריים שבאתר,

          לרבות האייקונים, גרפיקה, עיצוב, תכנים, הצגה מילולית וכיוצ"ב.

2.2.    אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בדרך כלשהי בתכנים המופיעים באתר אלא לצרכי מידע ורכישה.

 

3.      השימוש באתר
 

3.1.     כל אדם ותאגיד רשאים להזמין קריאת שירות בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:-

3.1.1.  הינו בגיר, מעל גיל 18.

3.1.2.  הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ;

3.2.    כל אדם ותאגיד רשאים להזמין מוצרים באמצעות האתר בכפוף לתנאים האמורים בסעיף 3.1 לעיל וכן כי הינם מחזיקים כרטיס אשראי בתוקף ותקין על שמם

          והבעלים של כתובת תיבת דוא"ל.

3.3.    למרות האמור, החברה תהא רשאית להימנע מלקיים קשרי מסחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואף מבלי למסור על כך הודעה וזאת מכל סיבה שהיא ובמיוחד מהסיבות הבאות:-

3.3.1.  הלקוח הפר תקנון זה ;

3.3.2. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ;

3.3.3. הלקוח מסר פרטים אישיים כוזבים ;

3.3.4. הלקוח פגע בחברה במעשה או במחדל;

3.3.5. הלקוח פגע באתר החברה במעשה או במחדל;

3.3.6. כרטיס האשראי של הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש.

 

  4.      תיאום קריאת שירות באתר לצורך התקנת מוצר חדש
 

4.1.    משתמש המבקש להזמין טכנאי להתקנת מוצר חדש, ימלא את הפרטים הנדרשים לכך באתר החברה.

4.2.    לאחר מכן ייפתח לו חלון בו יהיו מספר מועדים אופציונליים להגעת מתקין המשתמש יוכל לבחור אחד מהם.

4.3.    לאחר השלמת מלוא הפרטים ובחירת המועד להגעת המתקין יש ללחוץ על כפתור ה "שלח".

4.4.    הפרטים שהוזנו יועברו לחברה וטכנאי יישלח בהתאם.

4.5.    לקוח המבקש לבטל את קריאת השירות או לשנות את מועדה עליו להתקשר לחברה, למוקד השירות בטלפון 08-9777222 או 2220*,
          לא ניתן לשנות או לבטל קריאת שירות באמצעות האתר.

4.6.    לקוח המתאם שרות להתקנת מוצר חדש, טווח ההמתנה לשרות יהיה שעתיים ממועד התיאום. עפ"י חוק, טכנאי רשאי להודיע על איחור שלא יעלה על שעתיים נוספות מטווח זה.

4.7     ניתן לתאם ביקור טכנאי משעה 8:00 ועד 19:00.

 

 *        לקוח שלא מצא מועדי ביקור נוחים עבורו באתר, יוכל לפנות טלפונית למוקד השרות בטל' :2200*  ולבקש מועדים מתאימים.

 

 5.    תיאום קריאת שירות במוקד ללקוח באחריות יצרן

 

 5.1   לקוח באחריות יצרן, בעת תיאום טכנאי להתקנת מוצר חדש וכן בעת תיאום טכנאי לתיקון מוצר באחריות,טווח ההמתנה לשרות יהיה שעתיים ממועד התיאום.

         עפ"י חוק, טכנאי רשאי להודיע על איחור שלא יעלה על שעתיים נוספות מטוווח זה.

 5.2.  לקוח אשר מועדי התיאום בטווח ההמתנה של שעתיים אינם נוחים עבורו ומוצע לו טווח המתנה גדול יותר או התראה טלפונית קודם להגעת הטכנאי,

         רשאי לסרב להצעה זו ולדרוש מועד תיאום נוח יותר.

 5.3   ניתן לתאם ביקור טכנאי משעה 08:00 ועד 19:00.

 

  *     לקוח שלא מצא מועדי ביקור נוחים עבורו באתר, יוכל לפנות טלפונית למוקד השרות בטל' : 2200*  ולבקש מועדים מתאימים.

 

   6.   מכירת המוצרים באמצעות האתר

 

6.1   החברה מוכרת את המוצרים ללקוחותיה .

6.2.  כאמור לעיל, המכירה באמצעות האתר הינה קמעונאית בלבד, לא תתאפשר מכירה ללקוח המתעתד למכור מוצרים אלה במכירה חוזרת.

6.3.  ניתן לרכוש מוצרים רק לישראל.

6.4.  החברה תהא רשאית להגביל את כמות המוצרים הנמכרת ללקוח בודד.

6.5.  המכירה מותנית בקיום מלאי מוצרים בעת ביצוע ההזמנה, לא היה מוצר במלאי תודיע החברה ללקוח על כך.

6.6.  ההזמנות מתבצעות באחת מבין האפשרויות הבאות:-

6.7.  טלפון  -  08-9777233 או 08-9777257.

6.8.  באתר האינטרנט.

6.9.  באתר יוצגו המוצרים המוצעים למכירה, מפרט כל מוצר, מחיר כל מוצר, (כולל מע"מ ועלות משלוח) , האחריות הניתנת על המוצר, זמן אספקה ותנאי תשלום ותנאי ביטול.

        לפרטים נוספים ובירורים, מעבר לאלו המופיעים באתר, ניתן לפנות לחברה בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני, כפי שמופיעים באתר.

6.10. התיעוד במערכת החברה ובכלל זה במערכת התשלומים, מהווה הוכחה להזמנה ולביצועה.

6.11. בכל עסקה של רכישת מוצרים, על הלקוח למסור את כל הפרטים הנדרשים לביצוע עסקה, ובכלל זה פרטים אישיים ופרטי כרטיס האשראי. יש להקפיד על הזנת פרטים מדויקים.

6.12. רק בעת אישור חיוב כרטיס האשראי, נקלטת ההזמנה. ההזמנה תיחשב כמחייבת לאחר שיינתן אישור על כך ובהתאם יינתן אישור על קליטת ההזמנה. 

6.13. במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע"י חברות האשראי תקבל הודעה מתאימה. במקרה שכזה, לצורך השלמת הרכישה יידרש ממך ליצור קשר עם חברת האשראי

         לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה ורק לאחר קבלת אישור חברות האשראי תטופל הזמנתך על ידי החברה.

6.14. כל הזמנה תיעשה בהתאם למחירי המוצרים כפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה. החברה רשאית לשנות בכל עת את מחירי מוצריה ושינוי

         כאמור יהיה ממועד פרסום השינוי או כל מועד מאוחר מכך לפי הודעת החברה. לא תהא לך כל טענה בגין שינוי שכזה.

6.15. על הלקוח לעשות הגהה קפדנית של פרטי ההזמנה לפני משלוחה. החברה אינה אחראית על שגיאות שביצע הלקוח בעת ביצוע ההזמנה.

 

7.       אספקה
 

7.1.     מועדי האספקה המצוינים באתר ימנו ממועד אישור ההזמנה ואישור התשלום באמצעות כרטיס האשראי.

7.2.     המוצרים יסופקו ע"י החברה או ע"י חברת שליחויות חיצונית מטעמה לכתובת שנמסרה בהזמנה. החברה תפעל לספק את ההזמנה תוך 5 ימי עסקים (לא כולל יום ההזמנה),

          ואולם לא תהא אחראית לאיחור בשל כוח עליון או אירועים שאינם בשליטתה. ימי עסקים משמעם ימים א-ה בשבוע, למעט ערבי חג, חג וימי שבתון.

7.3.    עבור משלוח המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה.  

7.4.    לקוח המעוניין באיסוף עצמי, עליו לבצע את הרכישה טלפונית ולא באמצעות האתר ולבקש איסוף עצמי.

7.5.    האפשרות להזמין מוצרים מוגבלת באזורים, לישובים אליהם אין חברת המשלוחים מבצעת שליחויות (מנימוקים שונים), לא יתאפשר ביצוע המשלוח

          ונציג משרות הלקוחות יפנה להמשך טיפול ומבלי שתקום לך כל טענה. במקרה של מגבלה ביטחונית כלשהי במשלוח (לפי שיקול דעת חברת המשלוחים) ייתכן עיכוב

          במשלוח ולא תקום כל טענה כלפי החברה בגין כך.

7.6.    באחריות הלקוח  לוודא את מצב הטובין בעת קבלתם. במקרה של נזק או חוסר לפריט כלשהו, יש להודיע מידית לשליח או לחברה. הודעה שתישלח לאחר יותר מ- 2 ימי עסקים,

          לא תתקבל. לחברה הזכות לבדוק את המוצר, מוצר פגום יזוכה במלוא עלות הרכישה או יוחלף באחר (לבחירת הלקוח), ואולם בשום פנים לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי.

7.7.   בעת אספקת המוצרים, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של הלקוח וכן רשאית לדרוש הצגת תעודת זהות וכרטיס האשראי בו נעשה שימוש בעת ההזמנה.

         כמו כן, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש חתימת המקבל על גבי שובר האשראי ו/או אישור קבלת המוצרים.
 

8.       ביטול עסקה והחזרת מוצרים
 

8.1.    ביטול הזמנה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

8.2.    ביטול שלא עקב פגם ו או אי התאמה

8.2.1. ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה ייעשה רק בהודעה לחברה לפי הכתובת רח' המסגר 1 לוד או בפקס 08-9777245

         או בהודעת דוא"ל לכתובת csb-serv@csb-ltd.co.il  או בטלפון 08-9777233.

8.2.2. ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה  יתאפשר בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או החשבונית (לפי המאוחר) ,

          למעט אדם בעל מוגבלויות ו/או אזרח ותיק ו/או עולה חדש  כהגדרתם בסעיף 14 ג 1  לחוק הגנת הצרכן ומועדי הביטול הקבועים בו .

8.2.3. ביטול מותנה בהחזרת המוצר לחברה במשרדיה כשהוא במצבו כפי שקיבל אותו הלקוח, לא נעשה בו כל שימוש והמוצר לא נפגם.

8.2.4. בהחברה תגבה דמי ביטול בסך 5% ממחיר הרכישה או 100 ? לפי הנמוך מבין השניים.

8.2.5. החברה תשיב ללקוח את כספו בשיק או באשראי (עפ"י אופן התשלום)

8.2.6. כל החזרת מוצר שלא עקב פגם או אי התאמה תהיה במשרדי החברה

8.2.7. המוצר יוחזר באריזתו המקורית ובצירוף החשבונית המקורית (ובאשר לחלקי חילוף חשמליים ואלקטרוניים, ככל שהאריזה לא נפתחה)

8.3.   שירות למוצרי חשמל - מדיניות ביטול הסכם האחזקה למוצר חשמלי מופיעה על גבי הסכם האחזקה עצמו

 

9.    ביטול מצד החברה

 

9.1.  החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

9.2.  מבלי לגרוע מן האמור תהא החברה רשאית לבטל הזמנה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; במקרה של כוח עליון,

        פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין; אם יתברר לה כי ההזמנה ו/או המכירה לוותה

       בפעילות בלתי חוקית שלך ו/או מי מטעמך ו/או צד ג' כלשהו ו/או הפרת התקנון; אם יתברר כי המוצר אזל במלאי.

9.3.  הודעה על ביטול מעין זה תימסר ללקוח, החברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין מוצר ככל שישולם.

9.4.  למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

9.5. במידה והתגלה כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה ו/או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור,

       החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל  נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.

 

10.    אחריות  למוצרים ולאספקה
 

10.1. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ובמועד. החברה לא תישא באחריות לכל נזק עקיף או תוצאתי (לרבות עקיף, תוצאתי)

         שייגרם בשל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.

10.2. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.

10.3. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לך או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר-

        תהא עילת התביעה אשר תהא -לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של החברה בכל מקרה תוגבל למחיר ההזמנה.

10.4. אחריות התיקונים על המוצרים, ניתנת בכפוף לתנאים המפורטים בטופס האחריות המגיע עם המוצר. 

10.5 .החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכך דרך שהיא לשימוש החורג מהמצוין בטופס האחריות.

 

11.      סודיות ופרטיות
 

11.1.    פעילות אתר האינטרנט של החברה מבוצעת ב"ענן".

11.2.    משכך, הלקוח חשוף לצפייה במידע הנשלח על ידו במקרים של חדירות למחשבי החברה או חשיפת מידע בדרכים לא חוקיות.

11.3.    בעת משלוח פרטי התקשרות להזמנת טכנאי, י מסור המשתמש פרטים אישיים  (שם מלא, כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני) לצורך יצירת קשר עימו,

            בנוסף ימסור הלקוח את הפרטים  באים: סוג המכשיר, שם יצרן, פרטי דגם, פרטי מקום הרכישה של המכשיר. על המשתמש לדאוג כי פרטים אלה יהיו מספקים לצורך

            זיהוי ויצירת קשר.

11.4.    בעת ביצוע רכישה מוסר המשתמש פרטים אישיים  (שם מלא, כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני).

11.5.    בנוסף בעת ביצוע הזמנה, מוסר הלקוח את פרטי כרטיס האשראי שלו, החברה נוהגת בהם לפי תקני  DSS- PCI המקובלים.

11.6.    החברה הינה הבעלים של מאגר מידע מס'  600013675. המידע שתמסור באתר ובערוצי ההתקשרות עם החברה ייכנס למאגר מידע זה והחברה תהא רשאית

            לעשות בו שימוש לשם  מתן השירות, יצירת קשר עם הלקוח , ניהול מכירות  ולצרכי דיוור ישיר.

11.7.    למחיקת או עדכון פרטים יש לפנות לכתובת : המסגר 1 לוד או באמצעות דוא"ל csb-serv@csb-ltd.co.il

11.8.    להסרה ממאגר המידע יש לפנות לכתובת  דוא"ל csb-serv@csb-ltd.co.il

11.9.     בנוסף, בעת פנייה לשירות לקוחות חלק משיחות הטלפון מוקלטות ונשמרות לתקופה מוגבלת לצרכי בקרה ושיפור השירות ופנייה ללקוח.

11.10.   החברה מבצעת איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים ובלבד שלא יזוהה הלקוח הספציפי. מידע זה יכול שיהיה נוגע להיקף ותדירות השימוש באתר,

             הדפים הנצפים, הקישורים שהובילו את המשתמש לאתר וכיוצ"ב.

11.11    החברה תהא רשאית לעשות שימוש בעוגיית (COOKIES) ע"מ לספק ללקוחותיה שירות מהיר ויעיל. לקוח המעוניין בכך, יכול להסיר את העוגיות באמצעות

            הפונקציה המתאימה בדפדפן ואולם ככל שיעשה כן יכול ותפגע חוויית המשתמש בשימוש באתר.

11.12.   בכל מקרה, מידע אישי (שאינו סטטיסטי) אם יאסף באתר, אינו מועבר לצד ג', למעט קבלנים המקבלים אך ורק את המידע הנחוץ לצורך השלמת משימתם

            בהתאם לשירות המוזמן והכל למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון ו/או עפ"י כל דין.

11.13.  החברה לא תישא בכל אחריות בכל מקרה של נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מאובדן מידע או שימוש לא מורשה במידע מכל סיבה שהיא או בשל

            אירועים שאירעו שלא בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון.

11.14.  סיסמאות או שמות משתמש, ככל שיינתנו, נועדו לשימושך הבלעדי ואין להעבירם לאחרים. אתה אחראי לשמור על סודיות הסיסמה ואתה אחראי,

            באופן מלא,

            לכל הפעולות שיתבצעו על פי הסיסמה שלך או בחשבונך. במידה שהשימוש במחשבך משותף לך ולאחרים, עליך לצאת מהאתר ולסגור את חלון הדפדפן

            לאחר שתסיים את הביקור באתר. אתה מתחייב להודיע לחברה ללא דיחוי על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבונך.

11.15.  מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהא רשאית להעביר כל מידע אשר בידיה בכל מקרה בו חלה עליה החובה על פי חוק לעשות כן , לפי דרישת רשות כלשהי 

            ו/או צו בימ"ש וכיוצ"ב. כמו  כן  תהא החברה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור בכל מקרה בו יהא לה יסוד סביר להניח כי השימוש כאמור נחוץ בכדי: לגלות או

           למנוע מרמה או  פעילות בלתי חוקית אחרת; לשמור על מחשבי החברה ו/או מי מטעמה; להתגונן בפני כל הליך משפטי; למנוע כל פגיעה בנפש.

 

12.        אחריות וכללי
 

12.1.     החברה עושה מאמץ לשמור על תקינותו של האתר ופעילותו. יחד עם זאת, אין היא מתחייבת שלא תהיה תקלה כלשהי במפעילות (לרבות בשל קלקולים או תקלות בתקשורת,

             תקלות חומרה, תוכנה וכיוצ"ב).

12.2.     החברה לא תישא בכל אחריות שהיא לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי שמקורו באיחורים בהעברת מידע/קריאת שירות.

12.3.     המשתמש מסכים לכך שכל הסתמכות על הבעות עמדה, עצות, המלצות וכיוצ"ב המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית .

12.4.     המידע באתר הינו לצרכים אינפורמטיביים בלבד.

12.5.    השימוש באתר כמות שהוא AS IS . טעות סופר וכדו' לא תחייב את החברה.

12.6.    כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה (לרבות הנחיות לפתרון תקלות ממוחשב, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן

            של צד שלישי  לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר יתבצע על אחריותוהבלעדית של המשתמש.המשתמש

            מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, המלצות או כלן תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית

            (לפיכך, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך לפני כל פעולה).למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר

            לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישיוכן לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה 

            כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

12.7.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או לרכושו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או השירותים ו/או

            התכנים המופיעים באתר זה.

12.8.    נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.

12.9.   החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לך או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר- תהא עילת התביעה אשר תהא -

            לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 

12.10.  פרשנותוואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד.

12.11   החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלק ממנו, לשנות מעת לעת את מבנה האתר ותוכנו לרבות מראו  וכן את אופי,

           היקף וזמינות  השירותים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, ללא צורך במתן הודעה מראש. יובהר כי שינויים אלו יחייבו את המשתמש לכל דבר ועניין.

12.12. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר אינם בפיקוח החברה ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם והאבטחה

           בהם. לפיכך החברה לא תישא בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי,

           בגין התוכן שיפורסם באתרים אלו או באתרים  המקושרים לאתרים  אלו. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

           החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים  ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים.

12.13 .תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד,

          אלא אם נאמר מפורשות אחרת. המוצרים המופיעים אינם בהכרח מוצר סטנדרטי ו/או כלולים במחיר המוצר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות נתונים,

          דגמים ומחירים ללא הודעה  מוקדמת.

שירות היבואן הרשמי בישראל מבית /B/S/H

  • customer1
  • customer2
  • customer3
  • customer4