סי.אס.בי  מוצרי חשמל בע"מ
תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
 
 
1. מבוא
 
1.1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן זהה לשני המינים, ניסוח בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד.
1.2. ברוך הבא לאתר האינטרנט ו/או לאפליקציה של חברת סי.אס.בי מוצרי חשמל בע"מ ח.פ. 513104786 (להלן "החברה").
1.3. בתקנון זה יקראו אתר האינטרנט והאפליקציה ביחד להלן "הכלים".
1.4. החברה עוסקת במתן שירותי התקנה ותיקונים למוצרי חשמל ביתיים ובמכירת מוצרים שונים.
1.5. הכלים מיועדים למתן מידע אודות החברה ושירותיה, למסירת עדכונים ללקוחות, לתיאום קריאת שירות לצורך התקנת מוצר חדש,  לקביעת שירות לתיקון מוצר באחריות  או בכתב שירות, 
       ככלי לעזרה בהתקנה עצמית של מוצר חדש ורישום האחריות בגינו, ולצורך מכירת מוצרים והארכת אחריות למוצר חדש והכל לפי אפיוניו של כל כלי מבין הכלים. 
1.6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש בכלים ועל כל פעולה שתתבצע על ידי המשתמש באמצעות הכלים, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה
       בעניין זה.
1.7. כל שימוש בכלים כמוהו כהסכמה לאמור בתקנון זה.  
1.8. אין באמור בתקנון זה, כדי לגרוע מהוראות כל דין, למעט במקרים בהם ניתן להתנות עליהן וההתניה בוצעה בתקנון או בכלים במשתמע או במפורש.
1.9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון בכל עת, כל שינוי ייכנס לתוקפו ממועד פרסומו, לפיכך אנו ממליצים לעיין בתקנון מידי פעם בפעם. שימוש המשתמש בכלים לאחר
       ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו להם.
1.10. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בכלים לבין האמור בתקנון, יגבר האמור בתקנון.
1.11. שימוש בכלים, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות
         לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. 
1.12. יובהר כי המכירה של מוצרי החברה בכלים הינה קמעונאית בלבד, לא תתאפשר מכירה סיטונאית.
1.13. כותרות הפרקים בתקנון זה מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו לפרשנות התקנון.
1.14. תקנון זה תוקן לאחרונה בחודש מרץ  לשנת 2021.
1.15. בתקנון זה - ימי עסקים משמעם ימים א-ה בשבוע, למעט ערבי חג, חג וימי שבתון. 
 
2. קניין רוחני
 
2.1. הכלים, תכני הכלים והמידע המופיעים בהם, לרבות עיצובם, תוכן מילולי, קולי, אור קולי, תמונה, וידאו וכל פריט המופיע בכלים בכל אמצעי מדיה שהוא, מהווים קניין רוחני של החברה. 
2.2. אין להעתיק, לשנות, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג או להשתמש בדרך כלשהי באיזה מתכני הכלים, אלא לצרכי מידע, הזמנת טכנאי ורכישה של מוצרים והרחבות אחריות.
2.3. אין להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן הכלים.
2.4. אין להציג תוכן מהכלים בתוך מסגרת  גלויה או סמויה או להציג את תוכן הכלים בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם
       המקורי בכלים ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
 
3. איסור פגיעה
 
3.1. משתמש איננו רשאי לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש בכלים ו/או בתוכן הכלים כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית,
       לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
3.2. משתמש איננו רשאי לעשות שימוש באתר כדי לאסוף/לאצור נתונים או מידע על משתמשי האתר באופן כלשהו לכל צורך שהוא.
 
4. השימוש בכלים
 
4.1. כל אדם ותאגיד רשאים לבצע הזמנה או קריאת שירות בכלים  בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:-
       4.1.1. לאדם - הינו בגיר, מעל גיל 18.
       4.1.2. הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות .
       4.1.3. עומד בתנאי הכשירות כמבואר בנוסף באשר לכ"א משירותי החברה כמפורט בסעיף 1.5 לעיל, ככל שפורטו.
       4.1.4. תאגיד אינו זכאי לרכוש הרחבת אחריות .
       4.1.5. רכישת הרחבת אחריות ניתנת רק למוצרים המותקנים במקום מגורים והשימוש שנעשה בהם אינו עסקי.
4.2. למרות האמור, החברה תהא רשאית להימנע מלקיים קשרי מסחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואף מבלי למסור על כך הודעה, וזאת מכל סיבה שהיא ובמיוחד מהסיבות הבאות:-
       4.2.1. משתמש שהפר תקנון זה ;
       4.2.2. משתמש שביצע מעשה בלתי חוקי ;
       4.2.3. משתמש שמסר פרטים אישיים כוזבים ;
       4.2.4. משתמש שפגע בחברה במעשה או במחדל;
       4.2.5. משתמש שפגע בכלים של החברה במעשה או במחדל;
       4.2.6. כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש.
 
5. תיאום קריאת שירות בכלים להתקנה והדרכה של מוצר
 
5.1. משתמש בעל מוצר חדש (מוצר חדש משמעו מוצר שהגיע לראשונה למשתמש ובכלל זה מוצר מתצוגה) המבקש להזמין טכנאי להתקנה, ימלא את הפרטים הנדרשים לכך באחד הכלים
       של החברה ויועבר לאתר היבואן לצורך המשך הרישום והתיאום. 
5.2. הפרטים שהוזנו יועברו לחברה וטכנאי יישלח בהתאם.
5.3. לקוח המבקש לבטל את קריאת השירות או לשנות את מועדה עליו להתקשר לחברה, למוקד השירות בטלפון 08-9777222 או 2220*. לא ניתן לשנות או לבטל קריאת שירות באמצעות
       הכלים.
5.4. ניתן לתאם ביקור טכנאי בימי עסקים, משעה  9:00 ועד 19:00.
5.5. התקנת מוצר חדש תבוצע תוך 72 שעות ממועד תיאום (ודהיינו 3 ימי עסקים כהגדרתם בסעיף 1.15 לעיל). על אף האמור, בבקעת הירדן, הערבה והשומרון התקנה תבוצע תוך 96 שעות
       ממועד תיאום (4 ימי עסקים כהגדרתם בסעיף 1.15 לעיל). 
5.6. משתמש שלא מצא מועדי ביקור נוחים עבורו בכלים, יוכל לפנות טלפונית למוקד השרות בטל' : 2200*  ולבקש מועדים מתאימים.
 
6. תיאום קריאת שירות בכלים במסגרת אחריות, הרחבת אחריות למוצר חדש או כתב שירות
 
6.1. משתמש המעוניין להזמין שירות במסגרת אחריות, הרחבת אחריות למוצר חדש או כתב שירות, ימלא את הפרטים הנדרשים לכך באחד הכלים של החברה.
6.2. לאחר מכן ייפתח לו חלון בו יהיו מספר מועדים אופציונליים להגעת טכנאי, המשתמש יוכל לבחור אחד מהם. 
6.3. לאחר השלמת מלוא הפרטים ובחירת המועד להגעת המתקין יש ללחוץ על כפתור ה "שלח".
6.4. הפרטים שהוזנו יועברו לחברה וטכנאי יישלח בהתאם.
6.5. לקוח המבקש לבטל את קריאת השירות או לשנות את מועדה עליו להתקשר לחברה, למוקד השירות בטלפון 08-9777222 או 2220*. לא ניתן לשנות או לבטל קריאת שירות באמצעות
       הכלים.
6.6. ניתן לתאם ביקור טכנאי בימי עסקים, משעה 9:00 ועד 19:00.
6.7. משתמש שלא מצא מועדי ביקור נוחים עבורו בכלים, יוכל לפנות טלפונית למוקד השרות בטל' : 2200*  ולבקש מועדים מתאימים.
 
7. התקנה עצמית
 
7.1. ניתן למצוא בכלים סרטי וידאו והוראות הדרכה להתקנה עצמית.
7.2. הוראות ההתקנה כפופות להוראות היצרן.
7.3. החברה לא תישא בכל אחריות שהיא מקום בו המשתמש לא מילא באופן מדויק אחר הוראות אלה.
 
8. מכירת המוצרים באמצעות הכלים
 
8.1. החברה מוכרת את מוצרים ללקוחותיה, כמתואר בכלים.
8.2. כאמור לעיל, המכירה באמצעות הכלים הינה קמעונאית בלבד.
8.3. תנאי למכירה הינו כי המשתמש מחזיק כרטיס אשראי בתוקף ותקין על שמו והוא הבעלים של כתובת תיבת דוא"ל.
8.4. ניתן לרכוש מוצרים רק למשלוח בישראל.
8.5. לא היה מוצר במלאי תודיע החברה למשתמש על כך.
8.6. ההזמנות מתבצעות באחת מבין האפשרויות הבאות:- 
       8.6.1. טלפון  -  08-9777233 או 08-9777257.
       8.6.2. בכלים.
8.7. בכלים יוצגו המוצרים המוצעים למכירה, מחיר כל מוצר (כולל מע"מ ועלות משלוח), ותנאי תשלום. 
8.8. לפרטים נוספים ובירורים, מעבר לאלו המופיעים בכלים, ניתן לפנות לחברה בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.
8.9. התיעוד במערכות החברה ובכלל זה במערכת התשלומים, מהווה הוכחה להזמנה ולביצועה.
8.10. בכל עסקה של רכישת מוצרים, על המשתמש למסור את כל הפרטים הנדרשים לביצוע עסקה, ובכלל זה פרטים אישיים ופרטי כרטיס האשראי. יש להקפיד על הזנת פרטים מדויקים.
8.11. רק בעת אישור חיוב כרטיס האשראי, נקלטת ההזמנה. ההזמנה תיחשב כמחייבת לאחר שיינתן אישור על כך ובהתאם יינתן אישור על קליטת ההזמנה. 
8.12. במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע"י חברת האשראי לא תושלם העסקה. במקרה שכזה, לצורך השלמת הרכישה יידרש מהמשתמש ליצור קשר עם החברה.
8.13. כל הזמנה תיעשה בהתאם למחירי המוצרים כפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה. החברה רשאית לשנות בכל עת את מחירי מוצריה ושינוי כאמור יהיה ממועד פרסום השינוי או כל
         מועד מאוחר מכך לפי הודעת החברה. לא תהא למשתמש כל טענה בגין שינוי שכזה.
8.14. על המשתמש לעשות הגהה קפדנית של פרטי ההזמנה לפני המשלוח. החברה לא תישא באחריות על שגיאות שביצע המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
 
9. מכירת הרחבת אחריות למוצר חדש
 
9.1. החברה מוכרת הרחבת אחריות למוצרים חדשים.
9.2. תנאי למכירה הינו כי המשתמש מחזיק כרטיס אשראי בתוקף ותקין על שמם והם הבעלים של כתובת תיבת דוא"ל.
9.3. תאגיד אינו זכאי לרכוש הרחבת אחריות.  רכישת הרחבת אחריות ניתנת רק למוצרים המותקנים במקום מגורים והשימוש שנעשה בהם אינו עסקי.
9.4. תנאי למכירה הינו כי המוצר בגינו מבוקשת רכישת הרחבת האחריות הינו כי טכנאי החברה ביצע התקנה של המוצר או כי בוצעה התקנה בהדרכה טלפונית של החברה (חדש או מתצוגה)
       לא יותר מ 30 יום טרם רכישת הרחבת האחריות.  
9.5. משתמש המעוניין לרכוש הרחבת אחריות כאמור ימלא כל הפרטים הנדרשים לביצוע עסקה כמבואר בכלים, ובכלל זה פרטים אישיים ופרטי כרטיס האשראי. יש להקפיד על הזנת פרטים
       מדויקים.
9.6. לאחר השלמת הרכישה יישלח מיסרון למשתמש, לפי הפרטים שמסר, ולו יצורף תעודת הרחבת האחריות המחייבת. 
9.7. תקופת הרחבת האחריות הינה בהתאם לאמור באתר בכל עת רלוונטית.
9.8. רק בעת אישור העסקה ע"י חברת האשראי תראה החברה כמחוייבת בכתב השירות. 
9.9. במקרה של חוסר בהירות בפרטים או בכל מקרה אחר לפי שיקול דעת החברה, שומרת לעצמה החברה את הזכות ליצור קשר טלפוני עם המשתמש לצורך השלמת הרכישה. משתמש
       שלא יהא זמין לאחר מספר ניסיונות, כרטיס האשראי שלו לא יחוייב ורכישתו תבוטל, הודעה על כך תשלח אליו בדוא"ל לפי הפרטים שמסר בעת ביצוע ההזמנה. 
 
10. אספקת מוצרים:
 
10.1. מועדי אספקת המוצרים המצוינים בכלים ימנו ממועד אישור ההזמנה ואישור התשלום באמצעות כרטיס האשראי.
10.2. המוצרים יסופקו ע"י החברה או ע"י חברת שליחויות חיצונית מטעמה לכתובת שנמסרה בהזמנה. החברה תפעל לספק את ההזמנה תוך 7 ימי עסקים (לא כולל יום ההזמנה), ואולם לא
         תהא אחראית לאיחור בשל כוח עליון או אירועים שאינם בשליטתה.  
10.3. עבור משלוח המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח כמפורט בכלים בעת ביצוע ההזמנה.
10.4. משתמש המעוניין באיסוף עצמי, עליו לבצע את הרכישה טלפונית ולא באמצעות הכלים ולבקש איסוף עצמי. איסוף עצמי יתאפשר מאחת מבין תחנות השירות של החברה לפי תיאום
         עימה.
10.5. בעת ביצוע הזמנה, יוכל המשתמש לבחור ביצוע משלוח לאחד מבין הישובים המופיעים בעת לחיצה ע"ג הכפתור המתאים. ביקש משתמש שכתובתו אינה מופיעה בין רשימת הישובים
         לרכוש מוצר, יהא עליו ליצור קשר טלפוני עם החברה בטלפון 08-9777233 או 08-9777257, שאז יתאפשר איסוף עצמי כאמור בסעיף 10.4 לעיל.
10.6. במקרה של מגבלה ביטחונית כלשהי במשלוח (לפי שיקול דעת חברת המשלוחים) ייתכן עיכוב במשלוח. למשתמש לא תקום כל טענה כלפי החברה בשל כך.
10.7. משתמש אשר המוצר שהזמין ונשלח אליו חזר לחברה, בין בשל פרטים שגויים שמסר ובין מאחר שלא שהה במועד ובמקום שתואמו עימו מראש בעת הגעת השליח יקבל הודעה על כך
         מהחברה. משלוח חוזר יהא בעלות כספית. 
10.8. על  המשתמש  לבדוק את מצב הטובין בתוך זמן סביר מעת קבלתם. במקרה של נזק או חוסר לפריט כלשהו, יש להודיע מידית לחברה. הודעה שתישלח תוך זמן שאינו סביר  לא
         תתקבל. לחברה הזכות לבדוק את המוצר, מוצר פגום יזוכה במלוא עלות הרכישה או יוחלף באחר (לבחירת הלקוח), ואולם בשום פנים לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי.
10.9. בעת אספקת המוצרים, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של הלקוח. 
10.10. כמו כן, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש חתימת המקבל על גבי שובר האשראי ו/או אישור קבלת המוצרים.
 
11. ביטול עסקה והחזרת מוצרים
 
11.1. מוצרים- 
         11.1.1. ביטול הזמנת מוצרים כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.
         11.1.2. ביטול שלא עקב פגם ו/או אי התאמה:-
                    11.1.2.1. ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה ייעשה רק בהודעה לחברה לפי הכתובת רח' המסגר 1 לוד או בפקס 08-9777245, או בהודעת דוא"ל לכתובת
                                   csb-serv@csb-ltd.co.il  או בטלפון 08-9777233.
                    11.1.2.2. ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה  יתאפשר בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר או החשבונית (לפי המאוחר), למעט אדם בעל מוגבלויות ו/או אזרח ותיק ו/או
                                   עולה חדש  כהגדרתם בסעיף 14 ג 1  לחוק הגנת הצרכן להם ביטול כאמור יתאפשר בתוך 4 חודשים.
                    11.1.2.3. ביטול מותנה בהחזרת המוצר לחברה במשרדיה (ע"ח המשתמש) כשהוא במצבו כפי שקיבל אותו הלקוח, לא נעשה בו כל שימוש והמוצר לא נפגם;
                    11.1.2.4. החברה רשאית לגבות דמי ביטול בסך 5% ממחיר הרכישה או 100 ? לפי הנמוך מבין השניים;
                    11.1.2.5. החברה תשיב למשתמש את יתרת כספו עפ"י אופן התשלום;
11.2. שירות למוצרי חשמל - מדיניות ביטול הסכם האחזקה למוצר חשמלי מופיעה על גבי הסכם האחזקה עצמו.
 
12. ביטול מצד החברה
 
12.1. החברה רשאית לבטל הזמנה באחד מן המקרים כדלקמן: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר או השירות ובין אם בתיאור המוצר או השירות; במקרה של כוח
         עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור וכן סגר או הטלת הגבלות מלאים או חלקיים עקב התפרצות מחלה מדבקת המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
         אם יתברר לה כי ההזמנה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו ו/או הפרת התקנון; אם המשתמש מסר פרטים לא מלאים או נכונים
         בעת ביצוע ההזמנה; אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את העסקה. הודעה על ביטול מעין זה תימסר ללקוח, החברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום
         ששולם בגין מוצר ככל שישולם.
12.2. במידה והתגלה כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה ו/או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל
         נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
12.3. הודעה על ביטול עסקה מטעם החברה על פי סעיף זה תימסר למשתמש. במקרה של ביטול כאמור, תימנע החברה מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם
         בגין מוצר, ככל ששולם.
12.4. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה והחברה לא תחוב למשתמש דבר ולא תהיה
         אחראית ולא תישא בכל  נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.
12.5. במידה והתגלה כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה ו/או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל
         נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.
 
13. מוצרים ואספקה
 
החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים ובמועד. החברה לא תישא באחריות לכל נזק עקיף או תוצאתי שייגרם בשל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.
 
14. דיוור
 
14.1. אישור במקומות המיועדים באתר לכך כי המשתמש יהא מנוי לקבלת הדוא"ל/מסרונים השיווקי של החברה מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של החברה.
14.2. משתמש המבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה, רשאי לעשות כן בכל עת באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל csb-serv@csb-ltd.co.il או באמצעות לחיצה על קישור מיוחד המופיע
         בתחתית כל דיוור הנשלח מהחברה. פנייה להסרה כאמור תטופל תוך 3 ימי עסקים. 
 
15. סודיות ופרטיות
 
15.1. החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידי המשתמש ונוקטת
         באמצעים בכדי לשמור על אבטחת המידע והפרטיות.
15.2. האמור בסעיף זה מטרתו לפרט את המידע שהחברה אוספת ואת השימושים שהיא יכולה לעשות במידע זה.
15.3. בעצם הכניסה לכלים והשימוש בהם (ובכלל זה גלישה באתר), ולכל מטרה שהיא, מצהיר המשתמש כי קרא, הבין ומסכים למדיניות פרטיות זו ונותן הסכמה מדעת לכל השימושים
         שהחברה עושה ו/או יכולה לעשות במידע אישי שימסור ו/או שייאסף לרבות העברתו לצדדים שלישיים ועיבודו (ובכלל זה איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) והכל למטרות
         המפורטות בסעיף זה.
15.4. החברה אוספת מידע אישי ומידע אנונימי אודות משתמשים. מידע אישי הינו מידע שניתן לעשות בו שימוש על מנת לתקשר עם המשתמש או לזהותו, כדוגמת שם מלא, כתובת דוא"ל,
         מספר טלפון, כתובת דואר, כתובת IP. מידע אנונימי הינו מידע שאינו מאפשר זיהוי המשתמש כדוגמת מידע אודות פעילות בכלים, ככל שמידע כאמור אינו מקושר למידע האישי של
         המשתמש.
15.5. בחברה מיושמים אמצעי אבטחה המקובלים בתעשייה במטרה למנוע גישה לחומר של גורמים שאינם מורשים. 
15.6. פעילות הכלים מבוצעת ב"ענן". עבודה ב"ענן" מבוצעת באופן שבו המידע נשמר כולו בשרתים מרוחקים. תעבורת המידע אל הענן וממנו מבוצעת באמצעות שימוש ברשתות האינטרנט
         והסלולר. תצורת עבודה זו, הנהוגה בשירותים רבים, מקלה מחד על אופן העברת המידע, שמירתו וזמינותו, העבודה והתקשורת ומאידך דורשת תשומת לב במשלוח מידע. באופן עבודה
         זה המשתמש חשוף לצפייה במידע הנשלח על ידו לחברה ו/או נשלח ע"י החברה ו/או מי מטעמה במקרים של חדירות למחשבי החברה או חשיפת מידע בדרכים לא חוקיות. החברה לא
         תישא בכל אחריות שהיא הנובעת משיבוש באתר, לרבות אם נגרם בשל תוכנה זדונית שבוצע ע"י גורם חיצוני.
15.7. כל מידע שיימסר על ידי המשתמש ו/או נאסף עליו כאמור בתקנון זה, נמסר ו/או נאסף באישורו ובהסכמתו המלאה. המשתמש מאשר שהובהר לו שאין עליו כל חובה חוקית למסור
         אקטיבית מידע ואולם ככל שלא ימסור נתונים אלה, תפגע היכולת שלו לעשות שימוש בכלים ו/או לקבל שירות. עוד יובהר, כי אף ככל שלא ימסור המשתמש מידע אקטיבית, יאסף מידע
         אודות השימוש שנעשה בכלים כמתואר בסעיף זה.
15.8. בעת משלוח פרטי התקשרות להזמנת טכנאי, ימסור המשתמש פרטים אישיים  (שם מלא, כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני) לצורך יצירת קשר עימו, בנוסף ימסור הלקוח את הפרטים
         באים: סוג המכשיר, שם יצרן, פרטי דגם, פרטי מקום הרכישה של המכשיר. על המשתמש לדאוג כי פרטים אלה יהיו מספקים לצורך זיהוי ויצירת קשר.
15.9. בעת ביצוע רכישה של מוצר או כתב שירות או הרחבת אחריות מוסר המשתמש פרטים אישיים  (שם מלא, כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני). בנוסף בעת ביצוע הזמנה, מוסר המשתמש
          את פרטי כרטיס האשראי שלו, החברה נוהגת בהם לפי תקני  DSS- PCI המקובלים.
15.10. החברה הינה הבעלים של מאגר מידע מס'  600013675. המידע שימסור הלקוח בכלים ובערוצי ההתקשרות עם החברה ייכנס למאגר מידע זה והחברה תהא רשאית לעשות בו
           שימוש  לשם  מתן השירות, יצירת קשר עם הלקוח, ניהול מכירות  ולצרכי דיוור ישיר.
15.11. למחיקת או עדכון פרטים יש לפנות לכתובת : המסגר 1 לוד או באמצעות דוא"ל csb-serv@csb-ltd.co.il להסרה ממאגר המידע יש לפנות לכתובת  דוא"ל csb-serv@csb-ltd.co.il. 
15.12. בנוסף, בעת פנייה לשירות לקוחות חלק משיחות הטלפון מוקלטות ונשמרות לתקופה מוגבלת לצרכי בקרה ושיפור השירות ופנייה ללקוח.
15.13. החברה מבצעת איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים ובלבד שלא יזוהה הלקוח הספציפי. מידע זה יכול שיהיה נוגע להיקף ותדירות השימוש בכלים, הדפים הנצפים, הקישורים שהובילו את
           המשתמש לאתר וכיוצ"ב.
15.14. בעת השימוש בכלים  רשאית החברה לשתול עוגיות (cookies), web beacons, פיקסלים או כלי תוכנה אחרים דומים במכשיר המשתמש (להלן הכל יחד: "עוגיות"). עוגיות אלה
           נשתלות בכדי לאפשר לאתר לעבוד באופן סדיר ולשפר את חוויית המשתמש.  
15.15. השימוש בעוגיות אלה מאפשר, בין היתר, איפיון, ניטור ומעקב אחר פעולותיו של המשתמש, כאשר עושה שימוש בכלים וזאת בין היתר לצורך זיהוי דפוסי שימוש, בירור העדפות, מתן
            אפשרות להצגת פרסומים באתר או ברשת מותאמים להעדפות המשתמש ובכדי להפוך את הכלים מותאמים יותר לחוויית המשתמש ובכלל זה הצגה של אתר מותאם עוד טרם
            תחילת עריכת שימוש בו. עוגיות אלה הינן למעשה קבצי טקסט או שורות קוד הנוצרים במכשיר הקצה, ככל שאישר זאת המשתמש (או לא מנע זאת), ואשר אוספים מידע כאמור
            לעיל.המשתמש מאשר שתילת עוגיות אלה אולם יכול להסיר אותן באמצעות כלים סטנדרטים הנמצאים במערכות ההפעלה הדפדפן. משתמש באתר בלבד שאינו מעוניין שתילת עוגיות
            יכול לעבוד בדרך של פתיחת חלון גלישה בסתר. באפליקציה לא ניתן לחסום זאת. מובהר כי מחיקתן או הסרתן של העוגיות עלולה לפגוע בתיפקוד האתר ובחוויית המשתמש.  
15.16. בנוסף החברה נעזרת בכלים שונים של צדדים שלישיים, כגון מוצרי Google ו Facebook לניתוח השימוש בכלים ולצרכי פרסום מותאם. כן נעשה שימוש ב Google Analytics   
           ו  Firebase  לניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי ומצרפי אודות התנועות והפעילות באתר אשר Google Analytics אוסף בעקבות שימושך בכלים ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות
           הפרטיות של Google Analytics  כמפורט להלן:  https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/. פייסבוק אוסף את המידע בכפוף למפורט להלן: 
           https://www.facebook.com/policy/cookies/    כלים אלה משמשים את החברה גם לצרכי פרסום ברשת ו remarketing (ובכלל זה באמצעות AdWords של גוגל) אשר עשוי
           להיות מותאם להעדפות המשתמש על בסיס פעולותיו באתר. בהפעלת כלים אלה החברות המספקות אותם  עושות שימוש ב cookies שלהן (באמצעות תוספי SDK) לזיהוי המכשיר
           ממנו מבוצעת הגישה לכלים ולאיסוף מידע כגון מזהים יחודיים למכשיר ממנו מבוצעת הגישה, פעולות שבוצעו באתר ובכלל זה העמודים שנצפו. מידע זה יכול להישמר גם במאגרים
           שמחוץ לישראל. ככל שהמשתמש מבקש ללמוד אודות השימוש שחברות אלה עושות ב cookies ובמידע הנאסף על ידן, יוכל לעשות כן באתרים הרשמיים שלהם (בהם ניתן יהיה אף
           למצוא מידע אודות האפשרויות אותן הן מציעות לניהול השימוש בהם). החברה תהא רשאית להשתמש בטכנולוגיות דומות ככל שקיימות או תהיינה קיימות בעתיד למטרות דומות.  
15.17. בעת השימוש בכלים עשויים להופיע קישורים לעמודים/אתרים חיצוניים. משתמש אשר יעשה שימוש בקישורים אלה יהיה כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות של האתרים/עמודים אלה. 
           מובהר כי בכל מקרה בו המשתמש יבחר להוריד ו/או להתקין אתרים/עמודים חיצוניים, אין לחברה כל שליטה על מדיניות הגנת הפרטיות שלהם ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות
           השימוש בהם ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש בהם והאחריות המלאה על השימוש בהם חלה על המשתמש.
15.18. החברה רשאית לבצע (בין במישרין ובין באמצעות מי מטעמה) ניתוחים שונים ביחס למידע ובכלל זאת ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים.
15.19. השימוש במידע יעשה בהתאם להוראות תקנון זה או על פי הוראות כל דין למטרות כדלקמן:
           15.19.1. כדי ליצור קשר עם המשתמש.
           15.19.2. לצורך ביצוע הזמנות, קריאות שירות ומכירת  אחריות מורחבת למוצר חדש .
           15.19.3. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בכלים, ליצור ולפתח שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים, לשנות או לבטל שירותים ותכנים
                         קיימים ולשפר את חוויית המשתמש.
           15.19.4. כדי לשלוח למשתמש עדכונים, הודעות ומידע נוסף.
           15.19.5. כדי לשלוח שאלונים להערכת שביעות רצון.
           15.19.6. בכדי לשלוח מסרונים ומיילים פרסומיים ללקוחות שאישרו קבלתם. 
           15.19.7. כדי לנהל ולתפעל את הכלים, ולצורך פעילות פנימית, לרבות פתרון תקלות, ניתוח נתונים, בדיקות, מחקר, קבלת נתונים סטטיסטיים וביצוע סקרים.
           15.19.8. כדי להתגונן בפני הונאות או פעילות בלתי חוקית.
           15.19.9. כדי לאכוף את התקנון, על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מקום בו החברה סבורה כי עליה לעשות כן.
           15.19.10. במקרה בו תדרש החברה למסור את המידע עפ"י דין.
           15.19.11. במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה.
           15.19.12. לשם משלוח מידע פרסומי בכל דרך (ובכלל זה באמצעות רשת האינטרנט ובין היתר באמצעות פייסבוק וגוגל) הנסמך על תוצרי עיבוד ואיפיון המידע וזאת על מנת להציע
                           למשתמש מוצרים או שירותים שונים. 
15.20. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע הנאגר, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אישית את המשתמש אלא במקרים להלן:
           15.20.1. מסירת מידע לקבלנים בשרשרת האספקה ו/או הקשר עם המשתמש, ספקי תוכנות מסחריות,  נותני שירותי דוא"ל/מיסרונים  ואיחסון של חומר (ובכלל זה אם הם מצויים
                         מחוץ לישראל). קבלנים ונותני שירותים אלה מקבלים רק את המידע הנחוץ להם לצורך השלמת משימתם.  
           15.20.2. אם תהא מחוייבת על פי דין למסור את המידע.
           15.20.3. אם תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את המידע.
           15.20.4. ככל שלחברה יהא יסוד סביר להניח כי מסירת המידע נחוצה כדי לגלות או למנוע מרמה או פעילות בלתי חוקית אחרת.
           15.20.5. ככל שלחברה יהא יסוד סביר להניח כי מסירת המידע תמנע פגיעה בנפש.
           15.20.6. כדי להתגונן בפני כל הליך משפטי.
15.21. החברה לא תישא בכל אחריות בכל מקרה של נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מאובדן מידע או שימוש לא מורשה במידע מכל סיבה שהיא או בשל אירועים שאירעו שלא בשליטתה
           של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון.
15.22. סיסמאות או שמות משתמש, ככל שיינתנו, נועדו לשימושו הבלעדי של המשתמש ואין להעבירם לאחרים. המשתמש אחראי לשמור על סודיות הסיסמה ואחראי, באופן מלא, לכל
           הפעולות שיתבצעו על פי הסיסמה שלו או בחשבונו. במידה שהשימוש במחשבו של המשתמש משותף לו ולאחרים, עליו לצאת מהכלים ולסגור את חלון הדפדפן לאחר שיסיים את
           הביקור באתר. המשתמש מתחייב להודיע לחברה ללא דיחוי על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בחשבונו.
 
16. אחריות 
 
16.1. החברה עושה מאמץ לשמור על תקינותו של הכלים ופעילותם. יחד עם זאת, אין היא מתחייבת שלא תהיה תקלה כלשהי בפעילות (לרבות בשל קלקולים או תקלות בתקשורת, תקלות
         חומרה, תוכנה וכיוצ"ב).
16.2. החברה לא תישא בכל אחריות שהיא לכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי שמקורו באיחורים בהעברת מידע/קריאת שירות.
16.3. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות הכלים - תהא עילת התביעה אשר
         תהא -לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של החברה בכל מקרה תוגבל למחיר ההזמנה.
16.4. המשתמש מסכים לכך שכל הסתמכות על הבעות עמדה, עצות, המלצות וכיוצ"ב המוצג בכלים נעשה לפי שיקול דעתו של הלקוח ובאחריותו הבלעדית .
16.5. המידע בכלים הינו לצרכים אינפורמטיביים.
16.6. השימוש בכלים הינו כמות שהוא AS IS . טעות סופר וכדו' לא תחייב את החברה.
16.7. כל תוכן ו/או מידע המובא בכלים בקשר למאפייני מוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים
         שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.
16.8. כל שימוש בתוכן בכלים, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה (לרבות הנחיות לפתרון תקלות ממוחשב, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי  לרבות
         כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה בכלים ו/או בפרסומת בכלים יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מסכים לכך שכל הסתמכות על
         הצהרות, הבעות עמדה, עצות, המלצות או כלן תוכן אחר המוצג בכלים נעשה לפי שיקול דעתו של הלקוח ובאחריותו הבלעדית (לפיכך, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך לפני כל 
         פעולה). למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן בכלים, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי, וכן לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או
         מבצעים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
16.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש או לרכושו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או השירותים ו/או התכנים המופיעים
         בכלים.
16.10. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את החברה.
 
17. סמכות שיפוט והוראות כלליות
 
17.1. משתמש המעוניין לפנות לחברה בכל עניין או נושא שהוא יוכל לעשות זאת באמצעות שליחת דוא"ל לתיבה:  csb-serv@csb-ltd.co.il_  . 
17.2. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד.
17.3. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלק ממנו, לשנות מעת לעת את מבנה האתר ותוכנו לרבות מראהו  וכן את אופי, היקף וזמינות
         המוצרים המוצעים בו למכירה, וכל היבט אחר הכרוך באתר - והכול, ללא צורך במתן הודעה מראש. יובהר כי שינויים אלו יחייבו את המשתמש לכל דבר ועניין.
17.4. סמכות השיפוט לדון בכל עניין הקשור והנובע לרכישה שבוצעה באתר ו/או לשימוש בו תהיה לביהמ"ש המוסמך במחוז תל אביב.
17.5. במידה ובמסגרת הליך שיפוטי או כל הליך אחר על פי דין ייקבע כי אלו מתנאי תקנון זה איננו חוקי, אם באופן חלקי ואם באופן מלא, לא יהא באי החוקיות האמור כדי לפגוע בסעיפים
         אחרים בתקנון ובמידת הצורך יפורש הסעיף/הסעיפים הרלוונטים ברוח החוק ויצומצם או ישונה כך שיתאים לו.
 
  

שירות היבואן הרשמי בישראל מבית /B/S/H